Interventies

Overzicht taken brandweer

De brandweer blust branden. Maar ze redt ook mensen uit geblokkeerde liften, kuist de rijbaan op na een verkeersongeval, pompt kelders leeg, komt tussen bij incidenten met gevaarlijke stoffen en nog zo veel meer.  Sommige interventies zijn gratis, andere niet!
De hulpverleningszone heeft autonoom een retributiereglement vastgelegd dat voor alle 11 gemeenten van de zone consequent wordt toegepast. Een summier overzicht:

 

Gratis interventies

 • Bestrijding van brand en ontploffing (voor zover het geen kwaadwillige oproepen zijn);
 • Mensen redden: uit liften, uit het water, onder het puin, uit een voertuig, bij elektrocutie…;
 • Helpen bij overstromingen/algemene wateroverlast en rampen;
 • De coördinatie van de hulpverleningsoperaties bij rampen en andere grote incidenten;
 • Dichtleggen van daken na brand of stormschade (verbruiksgoederen zoals dekzeilen worden wel aangerekend).

 

Betalende interventies

 • Optreden van de brandweer bij kwaadwillige of misleidende oproepen;
 • Oproepen ten gevolge van een loos alarm van een automatisch brandveiligheidssysteem, autonome rookdetector of inbraakinstallatie. Loze alarmen worden dus NIET vrijgesteld van retributie. Onder loze alarmen worden verstaan: oproepen waarbij de activatie van het alarm niet gebeurt ten gevolge van effectieve rookontwikkeling of rook afkomstig van een inbraakinstallatie, …. Ook de activatie van drukknoppen waarbij er geen vermoeden is van brand, wordt aanzien als een loos alarm en dus gefactureerd.
 • Uitruk ten gevolge van een technische storing/technisch falen van een (veiligheids)installatie;
 • Optreden van de brandweer bij het moedwillig aansteken van vuurhaarden;
 • Bestrijden van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (principe: vervuiler betaalt);
 • Verdelgen van wespennesten;
 • Het bevrijden van dieren wanneer het leven van deze dieren geen gevaar loopt of het vangen van dieren die verdwaald of ontvlucht zijn;
 • Vervuiling bestrijden en voorkomen (ten laste van de vervuiler);
 • Het vrijmaken of reinigen van openbare wegen en terreinen (ten laste van vervuiler en/of veroorzaker van het ongeval);
 • Dringende geneeskundige hulpverlening – dringend ziekenvervoer (volgens tarieven FOD Volksgezondheid);
 • Het verlenen van bijstand aan een ziekenwagen met mankracht of een ladderwagen voor evacuatie van een patiënt;
 • Het leveren van bijstand met een signalisatievoertuig;
 • Preventieopdrachten;
 • Stilleggen van alarmen, sirenes of andere installaties;
 • Openen van deuren op verzoek van eigenaar/bewoner als er geen sprake is van een veiligheidsrisico.


Enkele concrete situaties ter verduidelijking:

 • Indien je zonder vergunning of toestemming afval verbrandt of een vuurtje stookt  en  de brandweer passeert (toevallig of opgeroepen door een bezorgde buurtbewoner), zal je hiervoor een factuur van 500 euro ontvangen. Een vergunning van de politie is niet voldoende, de brandweer moet ook verwittigd worden!
 • Detectie met automatische doormelding heeft consequenties: als het systeem bij alarm automatisch naar de brandweer wordt doorgeschakeld (al dan niet via een alarmcentrale), rukt de brandweer uit. Wanneer dit loos alarm blijkt te zijn, wordt een retributie aangerekend (200 euro voor een eerste oproep, 500 euro bij een tweede en volgende oproepen). Rookdetectie is in de eerste plaats bestemd om aanwezige mensen te beschermen. Eigenaars/gebruikers moeten waken over het “goed gebruik” van deze installaties.  
 • Een rookalarm geeft alarm omdat je het toestel nooit gepoetst hebt of omdat je de batterij nog nooit vervangen hebt. Je buren worden ongerust en kunnen je niet bereiken en bellen uiteindelijk de brandweer. Gezien de oorzaak van het probleem, komt er een rekening voor de bewoners van het appartement (200 euro voor een eerste oproep, 500 euro bij een tweede en volgende oproepen).
 • Als de brandweer opgeroepen wordt voor het verlenen van assistentie aan een ziekenwagen voor het leveren van mankracht of het inzetten van mankracht, wordt een bedrag van  75 euro aangerekend.  De brandweer probeert bouwheren te sensibiliseren om bij het ontwerp rekening te houden met een vlotte evacuatie (voldoende grote lift, …)

Meer info en het volledige retributiereglement (met de tarieven) kan je hieronder raadplegen of via info@hvznl.be 

Zonaal Retributiereglement.pdf

Laatst bijgewerkt op 01 augustus 2017
Interventies