Open vuur en afvalverbranding

In de meeste gemeenten is het maken van open vuur of het verbranden van afval in de openlucht verboden zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en ander afval, maar ook van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. Het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof bij het gebruik van een barbecuetoestel of sfeerverwarmer valt hier niet onder en is wel toegestaan.

In het kader van folkloristische evenementen (Sint-Maartensvuren, kerstboomverbranding, …) kan een afwijking worden toegestaan door de gemeente, mits de activiteit plaatsvindt met respect voor de afstandsregels zoals die werden bepaald in het Veldwetboek en het Bosdecreet. Bij het verlenen van de toestemming kunnen bijkomende voorwaarden opgelegd worden. De burgemeester kan bovendien de verleende toestemming op elk moment intrekken wanneer ongunstige meteorologische omstandigheden zich voordoen of bij langdurige droogte.

Vraag dus steeds na bij je gemeente welke afspraken er van toepassing zijn!

Het onvergund maken van open vuur of verbranden van afval kan leiden tot een GAS-boete en/of een factuur van de brandweer indien deze opgeroepen wordt.

Opmerking: De gemeente en Agentschap Natuur en Bos (in geval van openvuur in natuurgebied of op 25m van natuurgebied) zijn verantwoordelijk voor het verlenen van toestemming voor het maken van openvuur of afvalverbranding en niet de brandweer. Deze laatste kan wel steeds om advies worden gevraagd. Zo beschikt de brandweer over richtlijnen voor het houden van een open vuur.

Zonale richtlijnen open vuur versie 2024.pdf

Sint-Maartensvuren

In sommige gemeentes zijn aparte afspraken rond de organisatie van St. Maartensvuren van kracht. Ga dit steeds na voor je gemeente om niet voor verrassingen te staan en een GAS boete of factuur van de brandweer in je bus te krijgen.

Een oproep van de brandweer naar aanleiding van een Sint-Maartensvuur dat gemeld (en dus gedoogd) werd bij de gemeente volgens de vastgelegde procedure, geeft normaal gezien geen aanleiding tot een factuur. Toch zijn er enkele situaties waarbij de oproep van de brandweer gefactureerd wordt onder de noemer van afvalverbranding:

  • de oproep vindt meer dan 2 dagen (dus vanaf datum melding plaatsvinden + 2 dagen) plaats na de datum waarop het vuur werd aangestoken.

Een organisator heeft ook de verantwoordelijkheid om het vuur op te volgen en op te ruimen zodat heropflakkering niet mogelijk is.

  • de opgelegde veiligheidsmaatregelen worden niet nageleefd waardoor er een ernstig veiligheidsprobleem ontstaat
  • er wordt niet enkel blank onbehandeld hout verbrand

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2024
Open vuur en afvalverbranding