Zone
Zoneraad

Wat is de zoneraad?

De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone. Vergelijk het met de werking van een gemeenteraad. De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de 11 gemeenten die binnen ons interventiegebied vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen. De raad heeft een voorzitter en een secretaris. De zonecommandant adviseert.

De leden van de zoneraad nemen alle beslissingen aangaande de gang van zaken binnen de organisatie Hulpverleningszone Noord-Limburg. Ze keuren alle plannen goed en bepalen de missie en de visie van de hulpverleningszone en waar het met de brandweer heen moet.

Taken van de zoneraad

De zoneraad vergadert om de maand en keurt tijdens de vergadering een lijst met voorstellen tot aankopen van brandweervoertuigen en brandweermateriaal, aanwervingen van brandweermannen en brandweeradministratie, interne maatregelen, ... goed.

  • De zoneraad bepaalt het beleid van de hulpverleningszone: waar moet de brandweerzone over een bepaalde tijd staan?
  • De zoneraad volgt de resultaten op en stuurt bij waar nodig.
  • De zoneraad heeft een voorzitter en een secretaris.

Secretaris en zonecommandant

De secretaris van de zone wordt aangewezen door de zoneraad. Hij/zij is secretaris voor de vergaderingen van de zoneraad en het zonecollege (vergaderingen oproepen, notulen opstellen, …). De functie van zonesecretaris, die een uitvoerende functie is, is niet te vergelijken met de gemeentesecretaris die een managementfunctie heeft.

De zonecommandant zit eveneens in de zoneraad, maar hij is niet stemgerechtigd. De zonecommandant heeft een adviserende rol binnen de zoneraad.

Vergaderingen zoneraad

De vergadering van de zoneraad bestaat altijd uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte.

  • Het openbaar gedeelte is voor iedereen toegankelijk.
  • Het gesloten gedeelte niet.
  • De vergadering begint meestal met het openbare gedeelte. Bij aanvang van het gesloten gedeelte vraagt de voorzitter aan het eventuele publiek om de vergadering te verlaten.

De zoneraad vergadert tweemaandelijks. De agenda's en bekendmaking van de beslissingen zijn openbaar. De bekendmaking is beschikbaar na goedkeuring van het verslag op de volgende zoneraad.

Wie zit in de zoneraad

De leden van de zoneraad zijn de burgemeesters van de 11 gemeenten in onze hulpverleningszone Noord-Limburg.

Zoneraad 2015

Agenda en bekendmaking van de beslissingen.

Zoneraad 2016

Agenda en bekendmakingen van de beslissingen

Zoneraad 2017

Agenda en bekendmaking van de beslissingen

Zoneraad 2018

Agenda en bekendmaking van de beslissingen