Media
Aankoop vijf nieuwe ziekenwagens

Inleiding 

Met meer dan 5.000 ambulanceoproepen op jaarbasis (5.328 in 2017) vormt de dringende geneeskundige hulpverlening een belangrijke taak van de hulpverleningszone Noord-Limburg.
Om de veiligheid en het comfort van patiënten en ambulanciers optimaal te kunnen garanderen is een goede uitrusting natuurlijk van levensbelang. In het meerjarenplan van de zone werd de aankoop van vijf ziekenwagens opgenomen. Hiervoor werd door de zoneraad een budget voorzien van  980.000 euro incl. btw.  Dit bedrag was gebaseerd op de vijf operationele ziekenwagens (post Leopoldsburg – één / post Lommel – twee / post Bree – twee) die toen actief waren en aan vervanging toe waren. Intussen is daar een vertrekplaats bijgekomen die sinds 24 april 2017 actief is, meer bepaald post Neerpelt. De aankoop wordt volledig gedragen door de zone. FOD Volksgezondheid voorziet wel jaarlijks een subsidiebedrag voor elke ziekenwagendienst, maar dit bedrag compenseert geenszins alle kosten verbonden aan de uitbating van een dienst.

Aankoopproces
Bij de opstart van de zone op 1 januari 2015 werden diverse zonale projectgroepen opgericht. Doelstelling van deze projectgroepen is om adviezen te geven en voorstellen te lanceren aangaande hun expertise. De projectgroepen bestaan uit een afvaardiging van verschillende posten aangestuurd door een voorzitter. Op deze manier worden alle posten betrokken in het beslissingsproces van de zone en wordt een breder draagvlak gecreëerd voor de gelijkstemming binnen de zone, maar ook voor de oprichting van nieuwe projecten.
De zonale projectgroep DGH (dringende geneeskundige hulpverlening) kreeg onmiddellijk het project rond de aankoop van vijf nieuwe ziekenwagens voorgeschoteld.  
Eind 2015 werd het lastenboek gefinaliseerd waarna begin 2016 de aanbesteding werd opgestart. Drie leveranciers tekenden in op het lastenboek. Ze werden allemaal uitgenodigd om hun voertuig te komen voorstellen. Ook alle ambulanciers van de zone werden hiervoor uitgenodigd.
Op basis van deze voorstelling en de aangeleverde offerte werd een technisch dossier opgesteld waarbij rekening werd gehouden met diverse gunningscriteria (operationele kwaliteit, technische kwaliteit, prijs, levertermijn en service).  Dit resulteerde in een toewijzing aan de firma Mecelcar in juli 2016 voor een totaalbedrag van 916.845 euro incl. btw (5 x basisvoertuig met opties + toebehoren).
Het werk was echter nog niet ten einde. De exacte inrichting  (kasten, chauffeurscabine, sanitaire ruimte,…) van het voertuig moest nog bepaald worden. Er vonden diverse overlegmomenten plaats met de leverancier Mecelcar en ook de werkplaats werd bezocht door de projectgroep.

Het voertuig
Het resultaat mag er zijn!
De levering liep wat vertraging op, maar uiteindelijk kon de zone in september het eerste voertuig in ontvangst nemen waarna eind 2017 voertuigen twee en drie werden geleverd en begin 2018 voertuigen vier en vijf konden worden opgehaald.
Het gaat om vijf identieke ziekenwagens type Mercedes Sprinter 519 CDI onderstel met cabine met een SYSTEM STROBEL koffer opbouw voor een rijbewijs C.
Dit type opbouw biedt het voordeel dat er meer bergruimte aanwezig is dan in de ziekenwagens type bestelwagen. Een containeropbouw maakt het mogelijk om kasten te voorzien die langs de buitenzijde en eventueel langs de binnenzijde bereikbaar zijn. Hierdoor kan materiaal zoals circulatiekoffer, aspiratietoestel, immobilisatiemateriaal, … via de buitenzijde genomen worden en dient men dus niet steeds de sanitaire ruimte te betreden.
De voertuigen zijn eveneens uitgerust met een aantal technische vereisten zoals luchtvering, airbags, klimatisatieregeling van zowel de chauffeurscabine als de sanitaire ruimte en een goed uitgeruste prioritaire signalisatie die de veiligheid en ergonomie van zowel de ambulancier als de patiënt ten goede komt.

Bij het beoordelen van de offertes en inrichting van het voertuig werd veel aandacht besteed aan de ergonomie van de ambulanciers. Daarom werd ook geopteerd om de voertuigen te voorzien van een optreksysteem. Dit systeem zorgt voor het automatisch optrekken van de brancard met patiënt in het voertuig zodat heffen en tillen van de patiënt hier niet meer nodig is.
De ziekenwagens werden ook al voorzien van de nieuwe striping conform het KB dat eind november werd gepubliceerd. De meest opvallende wijziging met betrekking tot de uiterlijke kenmerken van de ambulance binnen de dringende hulpverlening zijn de fel gele en groene blokken op de zijkanten, zogenaamde ‘Battenburg markings’. Studies bewijzen dat deze tekeningen in het donker en bij slecht weer beter zichtbaar zijn.
De nieuwe ambulances zullen bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van de dringende hulpverlening geboden door de ambulanciers zowel op gebied van ergonomie/gebruiksvriendelijkheid als veiligheid. Gezien het gaat om vijf identieke ziekenwagens zal het ook de onderlinge samenwerking tussen de posten bevorderen en is het een stap verder in de doelstelling van de zone om het materieel en de geldende procedures te uniformiseren.
De nieuwe ziekenwagens zijn dan ook een welkome verbetering die de kwaliteit van de medische hulpverlening alleen maar ten goede zal komen.


Aankoop vijf nieuwe ziekenwagens