Nieuws
24/7 permanentie voor de ziekenwagens

24/7 permanentie voor de ziekenwagens

Begin 2019 veranderde de wetgeving rond de organisatie en financiering van de dringende geneeskundige hulpverlening grondig. Hierdoor werden de ziekenwagendiensten verplicht om hun werking te herbekijken. Hulpverleningszone Noord-Limburg wil, in samenspraak met de gemeentebesturen, haar bevolking ook in de toekomst van een kwalitatieve en efficiënte dringende geneeskundige hulpverlening blijven voorzien.

Wat verandert er?

Tot op vandaag werd er buiten de kantooruren gewerkt, met wachten aan huis. De ambulancier vertrok thuis met de ziekenwagen en pikte zijn/haar collega op, om vervolgens naar de patiënt te rijden. Om de werking te optimaliseren, heeft de zoneraad beslist om over te schakelen naar een
24 uurspermanentie.
De nieuwe regeling zal worden toegepast in de brandweerposten Bree, Leopoldsburg en Lommel, voor de ziekenwagens die de eerste uitruk garanderen. Voor de ziekenwagen van Pelt verandert er niets: deze was al sinds de oprichting in 2017 permanent operationeel vanuit de brandweerkazerne. Naar analogie met deze werking zullen dus de ziekenwagens in de drie andere kazernes van de Hulpverleningszone Noord-Limburg in permanentie paraat staan.

Wanneer?

“De aanpassing zal nog voor het einde van dit jaar plaatsvinden”, zegt zonecommandant Kol. Jan Jorissen. “Op die manier versterken we onze dienstverlening op vier niveaus. Vooreerst zal de snelheid van de hulpverlening toenemen. Het allerbelangrijkste hierin is dat we sneller bij de patiënt zullen zijn, omdat het ziekenwagenpersoneel dag en nacht van wacht is in de kazerne en dus onmiddellijk na een noodoproep kan uitrukken naar de plaats waar het slachtoffer zich bevindt.”
Maar ook de kwaliteit van de toegediende eerstehulptechnieken zal nog verbeteren. “We werken nu al met het project ‘staande orders’ voor onze spoedverpleegkundigen. Hierdoor mogen onze ambulanciers die ook verpleegkundige zijn, taken uitvoeren die normaal voorbehouden zijn voor een MUG-arts. Dit is belangrijk in een regio als de onze, waar de dekking van de MUG-teams beperkt is.”
De nieuwe regeling komt ook de multidisciplinaire werking binnen de organisatie ten goede. Binnen de rangen van de hulpverleningszone wordt de brandweerdienst én de medische hulpverlening aangeboden. “Op incidenten met technische moeilijkheden en waarbij er slachtoffers vallen, kunnen we zo de verschillende hulpverleningstaken beter op elkaar afstemmen. Dit doen we door op voorhand procedures en oefeningen te organiseren. We beschikken dus over polyvalente medewerkers bij complexe situaties. Ook kunnen we de gemeentebesturen ondersteunen bij rampsituaties door de coördinatie van het rampterrein uit te voeren of hen hierbij beleidsmatig te adviseren in de crisiscel met een bril die de situatie beschouwt vanuit 2 disciplines,” aldus Jorissen.
Verder zal de nieuwe werking ook de transparantie verhogen. Niet enkel naar de burger, die beter op de hoogte is van wat hij van onze hulpdiensten mag verwachten, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Maar ook naar de federale en gemeentelijke overheden, die de financiering van dit project dragen.
“We vinden de financiering vanuit de federale overheid ontoereikend om een kwalitatieve ziekenwagendienst te kunnen uitbouwen en onderhouden. Daarom wordt dit kwaliteitsproject voornamelijk gedragen door de gemeentebesturen. We hopen in de toekomst op een meer realistisch budget vanuit de federale overheid, gecombineerd met hogere kwaliteitsnormen voor iedere ziekenwagendienst. Want dat is waar de dringende geneeskundige hulpverlening anno 2019 een sterke behoefte aan heeft”, aldus burgemeester Bob Nijs, voorzitter van Hulpverleningszone Noord-Limburg.

De nieuwe ziekenwagenwerking verhoogt ook de band met de burger en de maatschappij. Door de dringende geneeskundige hulpverlening binnen de hulpverleningszone te houden, zorgen de gemeentebesturen voor hun eigen burgers en werken ze mee aan de kwaliteit van de hulpverlening in Noord-Limburg. Dit is overigens niet alleen in de Noord-Limburgse regio zo: we zien in heel België dat in 70% van de gevallen de ziekenwagen voor dringende geneeskundige hulpverlening wordt georganiseerd vanuit een brandweerzone. Een monopolisering van het systeem door private diensten zou de kwaliteit van dienstverlening sterk kunnen ondermijnen, alsook de financiële impact ervan op de overheid en burger. Zo bieden de gemeentebesturen van Noord-Limburg een kwalitatief antwoord op de - recent in de media aangehaalde - problemen bij meerdere private ambulancediensten die binnen het netwerk 112 actief zijn.
“Wij garanderen onze medewerkers een degelijk arbeidscontract en statuut, met aandacht voor een ‘gezond’ uurrooster en een correcte vergoeding, een specifiek voorziene hygiënische keten voor besmette materialen en interventiekledij, een solide verzekeringstechnisch en sociaal vangnet bij ziekte of ongeval en een kwalitatief opleidingsprogramma”, aldus kolonel Jorissen.

Nieuwe vacatures

Om de nieuwe permanentieregeling te kunnen organiseren zal Hulpverleningszone Noord-Limburg binnenkort een grote aanwervingscampagne starten voor nieuwe medewerkers.
Ben je gebrand op een job als hulpverlener-ambulancier en/of brandweerman (m/v) ?
Hou zeker de website www.hvznl.be in de gaten!

Meer info

Hulpverleningszone Noord-Limburg
Norbert Neeckxlaan 52 Z
3920 Lommel
tel: +(32)-11-54.29.00
[email protected]    
Neem ook zeker een kijkje op onze website www.hvznl.be

24/7 permanentie voor de ziekenwagens
  • 30/04/2019 15:05